Data driven decision making

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบที่มีอยู่
>
nested คืออะไร?

nested คือ business solution ที่มีโครงสร้างแบบ ERP (enterprise resource planning) ซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถช่วยในการบริหารเนื่องจากเป็นระบบที่นำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบต่างๆที่ตอบโจทย์การเติบโตของบริษัท


nested แตกต่างจากซอฟต์แวร์บัญชีบนคลาวด์อื่นๆอย่างไร?

nested เป็นมากกว่า business solution ที่ครอบคลุมโมดูลการทำงานร่วมกันของแต่ละแผนก เช่น ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบภาษี ระบบสินทรัพย์ และระบบคลังสินค้า 

 • Dashboard: nested ให้ข้อมูลในเชิงลึกที่บอกสุขภาพธุรกิจเพื่อใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผู้บริหารสามารถสร้างบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
 • Internal Control: nested เหมาะกับบริษัทขนาดกลางที่ต้องการระบบเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ พร้อมทั้งรองรับการควบคุมภายใน และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ระบบการอนุมัติเอกสาร และระบุให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเฉพาะเอกสารบางแผนกเท่านั้น
 • มาตรฐานซอฟท์แวร์: nested ได้รับอนุมัติเลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮ้าส์ จากกรมสรรพากร โดย nested สามารถออกงบการเงินและแบบภาษีต่างๆ พร้อมนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที

nested สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท๊บเล็ตได้หรือไม่?

สามารถใช้งาน nested ผ่านระบบ web browser จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต


สนใจใช้ nested แต่ข้อมูลบางส่วนถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ อยากให้ทีมงานในบริษัทเข้าถึงข้อมูลเฉพาะเวลาที่ Log-in เข้าระบบผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทได้หรือไม่?

สามารถดำเนินการได้โดยทางลูกค้าแจ้ง Static IP address มาให้ทางทีมงานเพื่อตั้งค่าระบบ


สนใจสมัครใช้บริการ nested สามารถเริ่มใช้งานได้อย่างไร?

ติดต่อสมัครผ่าน Line ID : @nested 

โดยจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายรายละเอียด พร้อมให้คำแนะนำในการเริ่มใช้งานระบบ


การบริการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) คืออะไรและมีความจำเป็นหรือไม่?

การบริการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) คือการโอนย้ายข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจคุณ จากระบบโปรแกรมบัญชีที่บริษัทใช้อยู่เดิม มาขึ้นระบบ nested


บริการนี้เป็นบริการเสริม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ขึ้นระบบโดยง่ายและไม่เพิ่มภาระกับงานบัญชีของบริษัทที่มีอยู่ โดยบริการนี้ครอบคลุมถึง


1. การให้คำแนะนำพร้อมตั้งค่าระบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ

 • การตั้งค่าบริษัท (Company)
 • การตั้งค่าสาขา (ฺBranch)
 • การตั้งค่าบัญชี (Accounting Setting)
 • การตั้งค่าแผนก/ฝ่าย (Department/Group)
 • การตั้งค่าผู้ใช้งานระบบ (User Account)
 • การตั้งค่าสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล (Data Permission)
 • การตั้งเอกสารกับรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้อง (Accounting Code Linkage)
 • การตั้งค่าทรัพย์สิน (Asset Setting)

2. โอนย้ายข้อมูล Master Data

 • ผังบัญชี (Chart of Accounts)
 • ข้อมูลคู่ค้า (Vendor Master)
 • ข้อมูลลูกค้า (Customer Master)
 • ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (Asset Master)
 • ข้อมูลธนาคาร (Bank Master)

3. บันทึกรายการยอดยกมาในส่วนต่างๆ

 • ยอดยกมาทางบัญชี (Balance Forward)
 • รายการลูกหนี้คงค้าง (Accounts Receivable)
 • รายการเจ้าหนี้คงค้าง (Accounts Payable)
 • รายการเช็คค้างรับ (Cheque Received)
 • รายการเช็คค้างชำระ (Cheque Paid)
 • รายการวงเงินสดย่อย (Cash Allowance)

ขั้นตอนนี้จะมีระยะเวลาการทำงานประมาณ 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทางทีมงานได้รับข้อมูลครบถ้วน โดยมีค่าบริการ 50,000 บาท/บริษัท


ทั้งนี้หากของคุณเป็นบริษัทใหม่ หรือเป็นบริษัทที่ไม่มียอดยกมา คุณสามารถขึ้นระบบได้ด้วยตัวเอง โดยการศึกษาข้อมูล การทำ Data Migration


การบริการ Onboarding คืออะไรและมีความจำเป็นหรือไม่?

การบริการ Onboarding คือการแนะนำให้ลูกค้าสามารถใช้ระบบ nested ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้การ Onboard จะดำเนินการผ่าน ระบบผ่านช่องทางออนไลน์ (online) โดยใช้โปรแกรม Google meet , Zoom หรือ Webex โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

 1. สร้างเป้าหมาย: สร้างเป้าหมายร่วมกับตัวแทนลูกค้า (Power user) เพื่อร่วมกันกำหนดระยะเวลาและการนัดหมายที่เหมาะสมในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับตารางงานของลูกค้า [1 ชั่วโมง]
 2. สอนการใช้งานระบบ การบริการสอนใช้งาน โดยแบ่งการสอนเป็น 4 ช่วง 
  • เทรนนิ่งแนะนำภาพรวมการใช้งานในระบบ nested  ให้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละเมนู [1 ชั่วโมง]
  • เทรนนิ่งเจาะลึกแต่ละเมนูการทำงาน เน้นให้พนักงานแต่ละฝ่ายสามารถใช้งานระบบ nested ทำงานได้จริงอย่างราบรื่น อธิบายและให้การบ้านในแต่ละช่วงเพื่อลองสร้างเอกสาร ให้ครบกระบวนการ [11 ชั่วโมง]
  • เทรนนิ่งฝ่ายบัญชี ให้คำแนะนำเรื่องการปิดงบในเดือนแรกให้ครบถ้วนเป็นตัวอย่าง ซึ่งจะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดของการ onboarding [2 ชั่วโมง]
  • เทรนนิ่งฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำวิธีการดู dashboard เพื่อสร้างให้ธุรกิจเติบโต [1 ชั่วโมง]


ขั้นตอนนี้จะครอบคลุมระยะเวลา 30 วันที่เริ่มใช้ระบบ โดยมีค่าบริการ 20,000 บาท/บริษัท / 1 เดือน *โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 16 ชั่วโมง (4 ชั่วโมงต่ออาทิตย์)


ถ้าต้องการให้ไปบริการ Onboard ที่บริษัท (on-site) สามารถทำได้หรือไม่?

สามารถทำได้  การเข้าไปให้บริการ Onboard ที่บริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายวันละ 20,000 บาท (8 ชั่วโมง) ด้วยทีมงาน Onboard 2 ท่าน 

ทั้งนี้จากประสบการณ์การ Onboard ของบริษัทที่ผ่านมาการเข้าไป Onboard ที่บริษัท 1-2 วัน จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเท่ากับการที่ได้ให้เวลาผู้ใช้งาน ได้ลองใช้ระบบพร้อมกับการทำงานจริง เพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะได้ผลลัพธ์ที่ดี่ที่สุดเมื่อ ได้เห็น-ได้ทำ-ได้สอน (see it - do it - teach it) ดังนั้นการใช้เวลาเต็มวันร่วมกันกลับมิใช่วิธี Onboard ที่เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะเมื่อพนักงานเหล่านั้นต้องทำงานอื่นๆร่วมไปด้วย

ดังนั้นทาง nested จึงแนะนำการ onboard แบบ online จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทีมงานของลูกค้า โดยในช่วงระยะเวลา 30 วันทางทีม onboard จะมีการแบ่งส่วนการเรียนรู้ตามกระบวนการทำงานของลูกค้าในแต่ละช่วง และให้การบ้านลูกค้าไปลองทำด้วยข้อมูลจริงของบริษัท พร้อมทั้งแนะนำการสอนการใช้ระบบให้แก่ทีม Power user ของลูกค้า เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในบริษัท และเสริมสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ในบริษัทของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว


Power user คืออะไร และมีความจำเป็นอย่างไร?

Power user คือ ผู้มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของบริษัทมากกว่าทีมงานทั่วไป และมีทักษะความเข้าใจในการใช้งานซอฟท์แวร์ทั่วไปในระดับพื้นฐาน เพื่อให้การขึ้นระบบใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น ทางเราแนะนำให้แต่ละบริษัทมี Power user บริษัทละ 2 ท่าน 

การมี Power user จะช่วยให้เกิดประโยชน์ดังนี้

 • - ช่วยให้การขึ้นระบบใหม่ทำได้ง่ายขึ้น เพราะความเข้าใจในระบบเดิม จะช่วยสามารถมาร่วมปรับกระบวนการทำงานกับทีม Onboard ได้อย่างเหมาะสมกับบริษัทนั้นๆมากขึ้น
 • - ช่วยให้การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเร็วขึ้น
 • - ช่วยให้ใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติของ Power User

 • - กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้การใช้ระบบใหม่ๆ
 • - มุ่งมั่นพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
 • - มีความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของบริษัทเป็นอย่างดี
 • - เป็นผู้ที่มีทักษะด้านการประสานงาน 
 • - มีทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

ปัจจัยสำคัญในการ Onboard ให้ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง?

“Collaboration is the key to Successful Digital Transformation”

ทีมงานผู้ใช้ระบบ nested

 • พร้อมให้ความร่วมมือ ทํางานเป็นทีมเวิร์ค
 • พร้อมที่จะเรียนรู้ระบบ ฟังค์ชั่นการทำงานแบบใหม่ที่ต่างจากเดิม
 • พร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
 • สื่อสารปัญหาตรงประเด็น 
 • มีผู้บริหารที่พร้อมให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

อุปกรณ์ 

 • คอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับระบบ nested spec computer
  Processor: intel i5 or Ryzen5 
  RAM: 8.00 GB
 • สัญญาอินเตอร์เน็ต กรณีในบริษัทมีพื้นที่จุดอับสัญญา แนะนำใช้สาย Lan เพื่อให้อินเตอร์เน็ตไวขึ้นในการโหลดข้อมูล

เป้าหมาย

 • กำหนดเป้าหมายความสำเร็จให้ชัดเจน เช่น “ข้อมูลที่ถูกต้อง  ทันเวลา  ลดข้อผิดพลาด  เพิ่มผลกำไร”   
 • ต้องการกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ

ถ้าต้องการให้ไปบริการ Training ที่บริษัทสามารถทำได้หรือไม่?

สามารถทำได้ การเข้าไปให้บริการ Training ที่บริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายวันละ 20,000 บาท ทีมงานอบรม 2 ท่าน อบรมแนะนำวิธีการทำงานให้กับผู้ใช้งานระบบ nested ของบริษัทโดยปรับตามกระบวนการธุรกิจของลูกค้า


การบริการหลังการขาย (Customer Support) มีรายละเอียดอย่างไร?
 • ให้คำปรึกษาโปรแกรมผ่านทาง Live chat เวลาในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) สำหรับผู้ที่เป็น Power user 
 • Remote แก้ปัญหาให้ลูกค้าผ่านหน้าจอ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
 • ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านโปรแกรม (ถ้ามี) โดยลำดับความสำคัญตาม SLA (Service Level Agreement)

nested สามารถรองรับการใช้งานได้กี่ภาษา?

ปัจจุบัน nested มีเมนูและแบบฟอร์มในระบบทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย


ข้อมูลบน nested มีความปลอดภัยมากแค่ไหน?

คลาวด์ ที่ nested เลือกใช้ได้แก่ คลาวด์ ของ Microsoft Azure ซึ่งถือเป็นคลาวด์ที่มีความปลอดภัยอันดับต้นของโลก และมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงซึ่งบทบาทการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน  นอกจากนี้ยังสบายใจและปลอดภัยจากไวรัสต่างๆ เนื่องจาก nested เป็นคลาวด์โซลูชันคุณจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์


ข้อมูลบน nested จะมีการสำรองข้อมูล และซอฟต์แวร์จะถูกอัพเกรดอย่างไร?

nested จะมีการเก็บข้อมูลที่บันทึกในระบบอยู่เสมอ โดยระบบจะแสดงผลรายการที่เป็นปัจจุบัน ด้วย Azure SQL Database จะทำการสำรองข้อมูลที่แตกต่างกันทุก 12-24 ชั่วโมงและ สำรองการบันทึกเอกสารทุกๆ 5-10 นาที ตามนโยบายมาตรฐานของ Azure Database และซอฟต์แวร์จะถูกอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ โดยการอัพเดทต่างๆ จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ


ในกรณีที่เลิกใช้ nested สามารถใช้ข้อมูลบนระบบได้หรือไม่?

กรณีเลิกใช้ nested เราจะให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดแบบสามารถดูได้เท่านั้น เป็นเวลา 365 วันหลังจากนั้นเราจะลบข้อมูลของท่านออกจากระบบ หรือเร็วกว่านั้นหากเป็นความต้องการของลูกค้า


มีบริการปรับแบบฟอร์มเอกสารไหม?

ทาง nested มีบริการปรับแบบฟอร์มเอกสาร อยู่ที่ 5,000 บาทต่อแบบฟอร์ม


ทำไม? เลือก nested

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบที่มีอยู่

Data Migration
& Onboarding

หมดกังวลกับการขึ้นระบบ ให้การขึ้นระบบใหม่เป็นเรื่องง่าย กับบริการการย้ายข้อมูลที่ครอบคลุมการขึ้นระบบและการโอนข้อมูลสำคัญ พร้อมสอนวิธีการใช้งานตามประเภทธุรกิจ

Live Customer
Support

เรามีทีมงานที่พร้อมตอบทุกปัญหาการใช้งานและสามารถติดต่อผ่านช่องทางอออนไลน์ได้ตลอดเวลาทำการ

Manual
& FAQ

คู่มือการใช้งานและคำถามที่พบบ่อยๆถูกนำมารวมไว้และหาคำตอบรอ เพื่อให้ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถหาคำตอบเองได้