Data driven decision making
Helping you make better business decisions

ครบทุกเครื่องทางบัญชีมือสำหรับธุรกิจคุณ

42,000

บาท/ปี

ชำระรายปี

1

Company

5

Branches

20

Users

Module ขาย
Module ซื้อ
Module บัญชี-ภาษี-ทรัพย์สิน
Module การเงิน
Module คลัง
Function ทั่วไป

Nested ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ

Dashboard

กราฟแสดงประมาณการกระแสเงินสด

Unlimited

บัญชีธนาคาร พร้อมยอดเงินคงเหลือและวันทีกระทบยอดธนาคารล่าสุด

Unlimited
Document

เอกสารบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร

Unlimited

เอกสารบันทึกดอกเบี้ยจ่าย

Unlimited

เอกสารบันทึกดอกเบี้ยรับ

Unlimited

เอกสารบันทึกโอนเงินระหว่างบัญชี

Unlimited

เอกสารวงเงินสด

Unlimited

ใบเบิกวงเงินสด

Unlimited

ใบเติมวงเงินสด

Unlimited

ใบแนบเอกสารเติมวงเงิน

Unlimited

ใบปิดวงเงินสด

Unlimited
Feature

รองรับการ Reconcile Bank พร้อมฟังก์ชั่นการล็อครายการ

Unlimited

ฟังก์ชั่นทะเบียนคุมเช็คจ่าย

Unlimited

ฟังก์ชั่นวงเงินสด สามารถตั้งวงเงิน แสดงรายการใช้วงเงินและปิดวงเงินได้ในที่เดียว พร้อมบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

Unlimited

รองรับการแนบเอกสารในระบบการเบิกจ่ายวงเงินสด

Unlimited

รองรับการขออนุมัติการใช้รายการวงเงินสด

Unlimited

ฟังก์ชั่นสร้างและบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร พร้อมบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

Unlimited

ฟังก์ชั่นสร้างและบันทึกดอกเบี้ย พร้อมบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

Unlimited

ฟังก์ชั่นสร้างรายการโอนเงินระหว่างบัญชี พร้อมบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

Unlimited
Report

รายงานกระทบยอดธนาคาร

Unlimited

รายงานทะเบียนเช็ครับ-จ่าย

Unlimited

Nested ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ

Nested Empowering your business

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบที่มีอยู่

Data Migration
& Onboarding

หมดกังวลกับการขึ้นระบบ ให้การขึ้นระบบใหม่เป็นเรื่องง่าย กับบริการการย้ายข้อมูลที่ครอบคลุมการขึ้นระบบและการโอนข้อมูลสำคัญ พร้อมสอนวิธีการใช้งานตามประเภทธุรกิจ

Live Customer
Support

เรามีทีมงานที่พร้อมตอบทุกปัญหาการใช้งานและสามารถติดต่อผ่านช่องทางอออนไลน์ได้ตลอดเวลาทำการ

Manual
& FAQ

คู่มือการใช้งานและคำถามที่พบบ่อยๆถูกนำมารวมไว้และหาคำตอบรอ เพื่อให้ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถหาคำตอบเองได้