โปรแกรมบัญชีที่

สะดวก-ครบ-สมบูรณ์

ราคาเดียว เพียง 3,500 บาท/เดือน

20 ผู้ใช้งาน/บริษัท โดยไม่จำกัดพื้นที่ข้อมูล

ระบบบัญชี ที่ครบถ้วน ครอบคลุมทั้งบัญชีแยกประเภท บัญชีต้นทุน สินทรัพย์ และการคำนวณค่าเสื่อม จนไปถึงควาามสามารถในการออกรายงานทางบัญชี และงบการเงิน ส่งหน่วยงานต่างๆได้

ระบบภาษี ที่สามารถคำนวณ ออกแบบฟอร์มภาษี และได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร

ระบบการเงิน ที่ช่วยให้บริหาร จัดการ กระแสเงินสด วงเงินสดย่อย รวมไปถุงการกระทบยอดธนาคาร และวงเงินกู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบซื้อขาย ที่ให้ความสำคัญกับระบบการทำงาน (process oriented) มากกว่าการแค่ออกเอกสาร (document oriented)

Get Started!
INFORMATION SHARING & REAL TIME AUTHORIZATION

เนสเตดได้ถูกออกแบบมาให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Information Sharing) ในองค์กร เพื่อลดความผิดพลาดของเอกสาร เพิ่มความโปร่งใส (Transparency) และการลดความซ้ำซ้อน (Transactional Redundancy) ในการทำงานของธุรกิจ โดยยังมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยเพราะระบบสามารถกำหนดการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับพนักงานได้ตั้งแต่การกำหนดสาขาที่ได้ถึงได้ ไปจนถึงระดับแผนก

PROFESSIONAL & FRIENDLY SUPPORT TEAM

เนสเตดถูกพัฒนามาจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี ทำให้สามารถเข้าใจความต้องการ และสามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน โดยเนสเตดออกแบบมาเพื่อเน้นขั้นตอนของระบบการทำงาน (Process Oriented) ซึ่งในส่วนของเอกสารจะเป็นผลลัพธ์ของการทำงานจากระบบที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ยังมีระบบช่วยเหลือ In-app help ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสบายใจหากติดปัญหาจากการใช้งานระบบได้ตลอดเวลา

ออกแบบมาเพื่อรองรับความแตกต่าง

ระบบถูกพัฒนามาจากความเชื่อที่ว่าความต้องการดูข้อมูลของคนแต่ละคนแตกต่างกัน ซึ่งระบบได้ออกแบบผสมผสานระหว่างความต้องการดูข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของเจ้าของกิจการ และการดูข้อมูลเชิงลึกครบถ้วนถูกต้องของเจ้าหน้าที่บัญชี จึงมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจุดประสงค์ของการใช้งานเป็นแบบไหน ระบบสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

CEO

เจ้าของธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ACCOUNTANT

นักบัญชี

เรียนรู้เพิ่มเติม
ได้รับการสนับสนุนและรับรองคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน