เนสเตด ช่วยให้ทีมบัญชีบันทึกรายการค้าถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชีและสรรพากร

ลดความผิดพลาดและระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกบัญชีด้วยระบบ VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ คำนวณ ค่าเสื่อมอัตโนมัติ

เนสเตด ช่วยให้ทีมบัญชีบันทึกรายการค้าถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชีและสรรพากร

ลดความผิดพลาดและระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกบัญชีด้วยระบบ VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ คำนวณ ค่าเสื่อมอัตโนมัติ

ควบคุมสินทรัพย์

ระบบ เนสเตด ควบคุมทรัพย์สินบริษัท พร้อมพิมพ์บาร์โค้ดและสามารถระบุผู้ถือครองได้

ควบคุมสินทรัพย์

ระบบ เนสเตด ควบคุมทรัพย์สินบริษัท พร้อมพิมพ์บาร์โค้ดและสามารถระบุผู้ถือครองได้

คำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติ

ระบบ เนสเตด คำนวณค่าเสื่อมพร้อมบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติทุกสิ้นเดือน

คำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติ

ระบบ เนสเตด คำนวณค่าเสื่อมพร้อมบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติทุกสิ้นเดือน

คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ

ระบบ เนสเตด สร้างรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และนำตัวเลขมาคำนวณภาษีที่ต้องชำระ (หรือ ชำระเกิน) อัตโนมัติ เพื่อใช้นำส่งแบบ ภ.พ.30 ได้ทันที พร้อมรองรับการยืนเพิ่มเติม

คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ

ระบบ เนสเตด สร้างรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และนำตัวเลขมาคำนวณภาษีที่ต้องชำระ (หรือ ชำระเกิน) อัตโนมัติ เพื่อใช้นำส่งแบบ ภ.พ.30 ได้ทันที พร้อมรองรับการยืนเพิ่มเติม

คำนวณภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ

ระบบเนสเตดบันทึกภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ แยกรายงานภาษีตามแต่ละประเภท ภงด.1 ภงด.2 ภงด.3 ภงด.53 ภงด.54 และสามารถนำส่งภาษีออนไลน์

คำนวณภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ

ระบบเนสเตดบันทึกภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ แยกรายงานภาษีตามแต่ละประเภท ภงด.1 ภงด.2 ภงด.3 ภงด.53 ภงด.54 และสามารถนำส่งภาษีออนไลน์

รายงานบัญชีแยกประเภท

เข้าถึงรายการเอกสาร ตรงจากรายงานนั้นๆ

รายงานบัญชีแยกประเภท

เข้าถึงรายการเอกสาร ตรงจากรายงานนั้นๆ

ใบสำคัญรายวันทั่วไป

รองรับสมุดรายวันบัญชีตามที่กฏหมายกำหนด พร้อมบันทึกรายการปิดงบด้วย Year End Journal

ใบสำคัญรายวันทั่วไป

รองรับสมุดรายวันบัญชีตามที่กฏหมายกำหนด พร้อมบันทึกรายการปิดงบด้วย Year End Journal

ค้นหาทั้งระบบ

ค้นหาเอกสารทั้งระบบในหน้าเดียวผ่านตัวกรองอัจฉริยะ (Intelligent filter)

ค้นหาทั้งระบบ

ค้นหาเอกสารทั้งระบบในหน้าเดียวผ่านตัวกรองอัจฉริยะ (Intelligent filter)

th_THไทย