เนสเตด ช่วยทีมการเงิน
ในการวางแผนการเงินได้ Real-Time

รวมข้อมูลจากทุกระบบ พร้อมคาดการณ์กระแสเงินสดของบริษัท และช่วยวิเคราะห์กระแสเงินสดได้ล่วงหน้า 6 เดือน หรือ 1 ปี
เพื่อเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์

เนสเตด ช่วยทีมการเงิน
ในการวางแผนการเงินได้ Real-Time

รวมข้อมูลจากทุกระบบ พร้อมคาดการณ์กระแสเงินสดของบริษัท และช่วยวิเคราะห์กระแสเงินสดได้ล่วงหน้า 6 เดือน หรือ 1 ปี
เพื่อเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์

การกระทบยอดธนาคาร

บันทึกเงินรับ-เงินจ่าย วางแผนการเงินล่วงหน้าด้วย Bank Reconciliation พร้อมลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติ

การกระทบยอดธนาคาร

บันทึกเงินรับ-เงินจ่าย วางแผนการเงินล่วงหน้าด้วย Bank reconciliation พร้อมลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติ

ระบบทะเบียนเช็ค

บันทึกเช็ครับหรือเช็คจ่ายล่วงหน้าในทะเบียนเช็ค

ระบบทะเบียนเช็ค

บันทึกเช็ครับหรือเช็คจ่ายล่วงหน้าในทะเบียนเช็ค

ค่าใช้จ่ายธนาคาร

รองรับการบันทึกดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายธนาคาร

รองรับการบันทึกดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

โอนเงินระหว่างบัญชี

รองรับการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร

โอนเงินระหว่างบัญชี

รองรับการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร

วงเงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย

ควบคุม และติดตามความเคลื่อนไหวของวงเงินสดย่อย และวงเงินทดลองจ่ายได้ตลอดเวลา

วงเงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย

ควบคุม และติดตามความเคลื่อนไหวของวงเงินสดย่อย และวงเงินทดลองจ่ายได้ตลอดเวลา

th_THไทย