เนสเตด ช่วยให้ทีมจัดซื้อดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพภายในงบประมาณที่กำหนด

ทีมงานสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อและเข้าถึงข้อมูลงบประมาณคงเหลือก่อนทำการขอซื้อ

เนสเตด ช่วยให้ทีมจัดซื้อดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพภายในงบประมาณที่กำหนด

ทีมงานสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อและเข้าถึงข้อมูลงบประมาณคงเหลือก่อนทำการขอซื้อ

ครอบคลุมเอกสาร

ครอบคลุมเอกสาร

ครอบคลุมเอกสาร

ใบขอซื้อ
ระบุรายการที่ต้องการซื้อ/เบิก และปริมาณให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ
เป็นเอกสารให้คู่ค้าเพื่อยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ

ใบรับสินค้า
บันทึกการรับสินค้า/บริการตามที่สั่งซื้อและตรงกับใบส่งสินค้าของคู่ค้า

ใบตั้งหนี้
บันทึกเพิ่มหนี้ เช่นกรณี คำนวณราคาต่ำกว่าที่เป็นจริงหรือ ปริมาณเกินจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน

ใบลดหนี้ซื้อ
บันทึกลดหนี้ เช่นกรณี คำนวณราคาสูงกว่าที่เป็นจริง หรือ ปริมาณต่ำกว่าจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน

ใบมัดจำจ่าย
เป็นหลักฐานการชำระเงินมัดจำก่อนได้รับสินค้า/บริการบันทึกลงผังบัญชีมัดจำจ่าย ให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ

ใบสำคัญจ่าย
เป็นหลักฐานการชำระเงินค่าสินค้า/บริการ

ประกันผลงาน
เป็นหลักฐานการหักเงินชำระบางส่วนไว้เพื่อเป็นหลักประกัน

เน้นกระบวนการทำงาน

ติดตามเอกสารคงค้างดำเนินการได้อย่างมีระบบ ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการทำงานมากกว่าระบบเอกสารเดิมๆ

เน้นกระบวนการทำงาน

ติดตามเอกสารคงค้างดำเนินการได้อย่างมีระบบ ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการทำงานมากกว่าระบบเอกสารเดิมๆ

การอนุมัติออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว แสดงเอกสารรออนุมัติบนหน้าจอเดียว

การอนุมัติออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว แสดงเอกสารรออนุมัติบนหน้าจอเดียว

การเชื่อมโยงของเอกสาร

เชื่อมโยงเอกสารทั้งระบบ เพื่อการสื่อสารระหว่างแผนกอย่างคล่องตัวมากขึ้น

การเชื่อมโยงของเอกสาร

เชื่อมโยงเอกสารทั้งระบบ เพื่อการสื่อสารระหว่างแผนกอย่างคล่องตัวมากขึ้น

อีเมลเอกสาร 

อีเมลตรงจากระบบเพื่อส่งข้อมูลต่างๆให้คู่ค้า เช่น ใบสั่งซื้อ

อีเมลเอกสาร 

อีเมลตรงจากระบบเพื่อส่งข้อมูลต่างๆให้คู่ค้า เช่น ใบสั่งซื้อ

th_THไทย