เนสเตด ช่วยให้ทีมคลัง จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าถึงข้อมูลสินค้าในสต็อก ทุกรายการได้ตลอดเวลา

เนสเตด ช่วยให้ทีมคลัง จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าถึงข้อมูลสินค้าในสต็อก ทุกรายการได้ตลอดเวลา

ข้อมูลสินค้า

รองรับการบันทึกรายละเอียดข้อมูลสินค้าในหลากหลายมิติ

ข้อมูลสินค้า

รองรับการบันทึกรายละเอียดข้อมูลสินค้าในหลากหลายมิติ

SKU

รองรับความหลากหลายของสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกัน แต่มีความแตกต่าง เช่น ขนาด สี รูปแบบ รสชาติ แบรนด์หรือ รุ่น

SKU

รองรับความหลากหลายของสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกัน แต่มีความแตกต่าง เช่น ขนาด สี รูปแบบ รสชาติ แบรนด์หรือ รุ่น

ประเภทสินค้า

รองรับการจัดหมวดหมู่ประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการ

ประเภทสินค้า

รองรับการจัดหมวดหมู่ประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการ

สินค้าในคลัง

เข้าถึงข้อมูลภาพรวมของสินค้าในคลังและการจองได้ Real-Time

สินค้าในคลัง

เข้าถึงข้อมูลภาพรวมของสินค้าในคลังและการจองได้ Real-Time

ปรับปรุงปริมาณและต้นทุนสินค้า

รองรับการเบิกหรือรับเข้าสต็อค (ที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย) เช่น เบิกวัตถุดิบไปผลิต รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต เป็นต้น

ปรับปรุงปริมาณและต้นทุนสินค้า

รองรับการเบิกหรือรับเข้าสต็อค (ที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย) เช่น เบิกวัตถุดิบไปผลิต รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต เป็นต้น

โอนสินค้าระหว่างคลัง

รองรับการบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

โอนสินค้าระหว่างคลัง

รองรับการบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

th_THไทย