เนสเตด ช่วยให้ทีมขายติดตามรายได้และเงินสดเข้าบริษัทได้อย่างใกล้ชิด

เพราะการติดตามยอดขายเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ช่วยให้บริษัทได้รับเงินสดตามกำหนด

เนสเตด ช่วยให้ทีมขายติดตามรายได้
และเงินสดเข้าบริษัทได้อย่างใกล้ชิด

เพราะการติดตามยอดขายเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ช่วยให้บริษัทได้รับเงินสดตามกำหนด

ครอบคลุมเอกสาร

ครอบคลุมเอกสาร

ครอบคลุมเอกสาร

ใบเสนอราคา
เพื่อยื่นข้อเสนอด้านสินค้า/บริการแก่ลูกค้า

ใบสั่งขาย
เป็นเอกสารภายในเพื่อแจ้งให้แต่ละหน่วยงานเตรียมการต่อไป

ใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า
เพื่อแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามรายการจัดจ้าง

ใบแจ้งหนี้บริการ
เพื่อแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน จากลูกค้าตามรายการจัดจ้าง

ใบเพิ่มหนี้
บันทึกเพิ่มหนี้ เช่นกรณีคำนวณราคาต่ำกว่าที่เป็นจริงหรือ ปริมาณสูงกว่า จำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน

ใบลดหนี้
บันทึกลดหนี้ เช่นกรณีคำนวณราคาสูงกว่าที่เป็นจริงหรือ ปริมาณต่ำกว่าจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน

ใบวางบิล
เพื่อใช้ในการแจ้งยอดหนี้รวม ของลูกค้าช่วยระยะเวลาวางบิลนั้นๆ

ใบรับมัดจำ
เป็นหลักฐานการชำระเงินมัดจำก่อนส่งมอบสินค้า/บริการ บันทึกลงผังบัญชีมัดจำรับ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงินการขายปลีกให้แก่ลูกค้านำไปใช้เอง

ใบเสร็จรับเงิน
เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงินค่าสินค้า

ใบเสร็จรับเงิน (บริการ)
เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงินค่าบริการ

ใบขายเงินสด
เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงินสด

เน้นกระบวนการทำงาน

ติดตามเอกสารคงค้างดำเนินการได้อย่างมีระบบ ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการทำงานมากกว่าระบบเอกสารเดิมๆ

เน้นกระบวนการทำงาน

ติดตามเอกสารคงค้างดำเนินการได้อย่างมีระบบ ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการทำงานมากกว่าระบบเอกสารเดิมๆ

จองสินค้า

ระบบเนสเตดจะทำการจองสินค้าให้อัตโนมัติเมื่อมีการออกใบสั่งขาย (SO)

จองสินค้า

ระบบเนสเตดจะทำการจองสินค้าให้อัตโนมัติเมื่อมีการออกใบสั่งขาย (SO)

การเชื่อมโยงของเอกสาร

เชื่อมโยงเอกสารทั้งระบบ เพื่อการสื่อสารระหว่างแผนกอย่างคล่องตัวมากขึ้น

การเชื่อมโยงของเอกสาร

เชื่อมโยงเอกสารทั้งระบบ เพื่อการสื่อสารระหว่างแผนกอย่างคล่องตัวมากขึ้น

จำนวนสินค้าคงเหลือ

เข้าถึงข้อมูลจำนวนสินค้าคงคลังได้ทันทีที่ออกใบเสนอราคา หรือ ใบสั่งขาย

จำนวนสินค้าคงเหลือ

เข้าถึงข้อมูลจำนวนสินค้าคงคลังได้ทันทีที่ออกใบเสนอราคา หรือ ใบสั่งขาย

th_THไทย